Regulamin sklepu internetowego Amber Beef.

I. Postanowienia Ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.amberbeef.com prowadzony przez Sławomira Kamińskiego w działalności gospodarczej pod nazwą Amber Beef, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów, NIP 6221006458, REGON 302425697, adres poczty elektronicznej: info@amberbeef.com i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Sklep sprzedaży.
 • 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.amberbeef.com a Amber Beef Sławomir Kamiński, zwanym dalej Sprzedawcą.
 • 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.amberbeef.com. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 • 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Amber Beef jest obowiązany zapoznać się z regulaminem i jednocześnie składając zamówienie oświadcza iż zapoznał się z jego postanowieniami oraz je akceptuje.

II. Przedmiot Sprzedaży

 • 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane przez sklep internetowy www.amberbeef.com
 • 2. Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta Amber Beef kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

III. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna.

 • 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • 2. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia na ikonkę kup teraz. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu dokonaj płatności. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), oraz adres dostawy, jeżeli jest inny niż podany adres Klienta. Dane dotyczące Umowy Sprzedaży to ilość produktu, sposób wysyłki i płatności.
 • 3. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o ewentualnych innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży z Amber Beef następuje w momencie, gdy Sklep Internetowy przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to e-mailem (potwierdzenie wysyłki).
 • 5. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

IV. Sposoby i terminy płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to:

 • 1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – tylko przesyłki na terenie Polski.
 • 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
  dla przelewów w PLN:
  Bank: Alior Bank
  Numer rachunku: 72 2490 0005 0000 4500 1198 2462
  W tytule należy podać numer zamówienia.
  Odbiorca: Amber Beef Sławomir Kamiński, ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów
  oraz
  dla przelewów zagranicznych w EURO:
  Bank: Alior Bank
  Numer rachunku IBAN: PL 79 2490 0005 0000 4600 5805 4959
  SWIFT: ALBPPLPW
  W tytule należy podać numer zamówienia.
  Odbiorca: Amber Beef Sławomir Kamiński, ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów
 • 3. Płatności przelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań (Przelewy 24)

Termin płatności:

 • 1. W przypadku płatności przelewem albo płatności elektronicznych - w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
 • 2. W przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze przesyłki – w dniu dostarczenia towaru.

V. Dostawa

 • 1. Amber Beef dostarcza swoje towary do konsumentów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej dostępnych w liście wyboru przy składaniu zamówienia.
 • 2. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
 • 3. Dostawa przesyłki do Klienta jest odpłatna.
 • 4. Sposoby dostawy dostępne w Sklepie to:
  • a) Na terenie Polski: realizowane przez ENVELO Grupa Poczta Polska - list polecony priorytetowy ENVELO Poczta Polska, neopaczka ENVELO Poczta Polska, neopaczka ENVELO Poczta Polska pobraniowa.
  • b) Dostępne w liście wyboru kraje Unii Europejskiej - list polecony priorytetowy ENVELO Poczta Polska.
 • 5. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy do Klienta liczy się następująco: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy.

 • 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba otrzymał zamówiony produkt.
 • 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Amber Beef np. pisemnie – listownie na adres: Amber Beef, ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@amberbeef.com. W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, który otrzymał w mailu.
 • 3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni.
 • 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Amber Beef, standardowa usługa dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.
 • 5. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: Amber Beef Sławomir Kamiński, ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów
 • 6. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
 • 7. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
 • 8. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy:
  Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
  • a. nieprefabrykowanych, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b. produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • c. produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • d. które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

VII. Reklamacja produktu.

 • 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 • 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 • 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  • - pisemnie na adres: ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów
  • - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@amberbeef.com
 • 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi powyższe nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. Ochrona danych osobowych.

 • 1. W takcie świadczenia usług konieczne jest przekazanie nam podstawowych danych. Po realizacji zamówienia i upływie terminu do ewentualnego odstąpienia od umowy, dane nie są przechowywane na serwerach.
 • 2. W naszym sklepie nie zakładają Państwo konta. Wypełniany jest jedynie formularz zamówienia, gdzie konieczne będzie podanie danych teleadresowych, na które składa się imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Dane te umożliwiają dostarczenie przesyłki oraz wystawienie ewentualnych dokumentów księgowych (np. faktur).
 • 3. Państwa dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach realizacji regulaminowych zadań sklepu (tj. realizacja zamówień, sporządzanie dokumentów księgowych itp.).
 • 4. Zgromadzone dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom w celach realizacji działalności sklepu (np. firma dostarczająca przesyłki).

IX. Postanowienia końcowe.

 • Amber Beef zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


Polityka Prywatności sklepu internetowego Amber Beef, RODO, COOKIES

Kto jest administratorem danych?

 • Administratorami Twoich danych jest: Sławomir Kamiński Amber Beef, ul. Tęczowa 11, 63-500 Ostrzeszów, NIP 6221006458, REGON 302425697.

Jakie dane przetwarzamy?

 • Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne w celu zrealizowania umowy sprzedaży naszych produktów, np.: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), oraz adres dostawy, jeżeli jest inny niż podany adres Klienta, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 • W naszym sklepie nie zakładają Państwo konta. Wypełniany jest jedynie formularz zamówienia, gdzie podawane są dane teleadresowe. Dane te umożliwiają dostarczenie przesyłki oraz wystawienie ewentualnych dokumentów księgowych (np. faktur). Adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), oraz adres dostawy, jeżeli jest inny niż podany adres Klienta przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu wykonania umowy sprzedaży towaru oferowanego przez nasz sklep internetowy.
  Dane będą przetwarzane przez okres obowiązujących nas umów, gwarancji, przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Jeżeli wyraziłeś zgodę, to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Czy istnieje wymóg podania danych?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usługi na Twoją rzecz uniemożliwi wykonanie umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, hostingowych, biurom rachunkowym, firmom świadczącym usługę dostawy przesyłek, podmiotom obsługującym płatności itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie na nasze polecenie. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
  • » prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • » prawo żądania sprostowania danych,
  • » prawo do usunięcia danych,
  • » prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • » prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • » Prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • » Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać email na adres: info@amberbeef.com

Informacje o plikach cookies używanych na stronie AmberBeef.com

 • Nasza strona używa plików cookies. Odwiedzający nas mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zgodę na używanie plików cookies, którą wcześniej wyraziłeś na naszej stronie możesz cofnąć wysyłając email z tematem "ZGODA" na adres info@amberbeef.com.
  W szczególności nasza strona używa następujących plików cookies:
  » _ga - 2 lata - Ten zewnętrzny plik ciasteczka Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczka pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
  » _gat - 10 min - Ten zewnętrzny plik ciasteczka Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczka pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
  » _gid - 24 godziny - To ciasteczko służy do odróżnienia użytkowników.
  » cookie - Fri, 31 Dec 9999 23:59:59 GMT - To ciasteczko służy do poprawnego funkcjonowania serwisu.
  » rodo - 365 dni - To ciasteczko służy do poprawnego funkcjonowania serwisu.

Lista partnerów i podmiotów przetwarzających Twoje dane na zlecenie AmberBeef Sławomir Kamiński:

 • » Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. – Envelo Grupa Poczty Polskiej
 • » Google
 • » Facebook
 • » Kei.pl
 • » PayPro S.A - Przelewy 24
 • Szczegółowe informacje na temat naszych partnerów, podmiotów przetwarzających i odbiorców danych osobowych możesz uzyskać pod adresem info@amberbeef.com


Kontakt z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu!

Weryfikacja: 3+1=Amber Beef Sławomir Kamiński
63-500 Ostrzeszów, ul. Tęczowa 11

+48 603 653 521


Wystawiamy faktury VAT.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:
PL3018099p


NIP: 6221006458
REGON: 302425697